Monthly Archives: May 2006

לשנות את העולם על התיאוריה החברתית-כלכלית של אסתר אלכסנדר

בראשית דרכו כתב קארל מארקס מתוך חיפוש דרך תיאורטית חדשה טיוטה לביקורת על הפילוסופיה של לודביג פוירבאך. הוא ניסח אחת עשרה תזות כשהאחרונה היתה: “הפילוסופים אך פירשו באופנים שונים את העולם אבל העיקר הוא לשנותו.” במשפט זה סגר מארקס התמודדות … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | Comments Off on לשנות את העולם על התיאוריה החברתית-כלכלית של אסתר אלכסנדר